Το πρόγραμμα στόχευε στην προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την αύξηση του επιπέδου πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ομάδων στόχου πάνω σε αναπτυξιακά ζητήματα, ταυτόχρονα με τη διάδοση και προώθηση των πολιτιστικών διαφορών μεταξύ των χωρών.

Εκπαίδευση ανέργων προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα στόχευε σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα επέτρεπε στην ομάδα στόχου να εμπλουτίσει τα επαγγελματικά της προσόντα, να εκτεθεί στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος, ήταν μεταξύ άλλων οι εξής:

  • H ανακατασκευή του σχολείου του Kayar και η βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής, για την παροχή κατάρτισης σε αγροτικές τεχνικές.
  • Η κατασκευή τριών επιπλέον αιθουσών / εργαστηρίων και ταυτόχρονη αύξηση του σχολικού δυναμικού σε 200-250 μαθητές.