Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στο να ευαισθητοποιήσει τους δημότες της πόλης, ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, τους επισκέπτες της πόλης, νέους και νέες, αλλά και διάφορους άλλους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, όπως επίσης και το ευρύ κοινό σε σχέση με τα περιβαλλοντικά σημεία του Δήμου Αμαρουσίου.

Το σχέδιο αποσκοπούσε στο να ευαισθητοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και Γυμνασίων της Θεσσαλονίκης για τις ανθρωπιστικές και τις αναπτυξιακές κρίσεις που πλήττουν τον πλανήτη μας, οι οποίες πολλές φορές οδηγούν άτομα από όλον τον κόσμο στη μετανάστευση, αλλά και στην αναζήτηση ασύλου στη χώρα μας.

Τα προγράμματα αποσκοπούσαν στο να ευαισθητοποιήσουν έναν μεγάλο αριθμό μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και το ευρύ κοινό των τριών πόλεων αναφορικά με τα προβλήματα που είναι συνυφασμένα με την έλλειψη του νερού, τόσο στις αναπτυσσόμενες, όσο και τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και να τους μάθουν πως μπορούν αυτοί οι ίδιοι, σε ατομικό επίπεδο, να συνεισφέρουν σε μια περισσότερο ορθολογιστική διαχείριση των πολύτιμων υδάτινων πόρων.

Η «Εικαστική Πόλη με ποδήλατο» υπήρξε μια έκθεση γλυπτικής με θέμα τον συγκερασμό όλων εκείνων των στοιχείων και των πλεονεκτημάτων που μπορεί να αποκομίσει ο σύγχρονος κάτοικος της πόλης από το ποδήλατο σαν μέσο μετακίνησης, δοσμένα μέσω της τέχνης.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες μέσω της εθελοντικής απασχόλησης, υπάρχει ελάχιστη αν όχι μηδαμινή πιστοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων. Το εν λόγω σχέδιο εξέταζε όλες αυτές τις δραστηριότητες και πως αυτές μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν μέσω της χρήσης ενός αποτελεσματικού, ευέλικτου και ρεαλιστικού συστήματος. Στα πλαίσια του σχεδίου διερευνήθηκαν τυχόν υπάρχουσες πρακτικές, συλλέχθησαν και αναγνωρίσθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές και τοποθετήθηκαν σε ένα πλαίσιο για την εκπόνηση κριτηρίων και αποτελεσμάτων σε 5 θεματικούς άξονες. Αυτά δοκιμάστηκαν από τους εταίρους του σχεδίου, επεξεργάσθηκαν και έγιναν διαθέσιμα από τους εταίρους του σχεδίου σε άλλες οργανώσεις.

Το σχέδιο αναπτύχθηκε πάνω στις ακόλουθες δράσεις:

  • Την έρευνα υπαρχόντων πρακτικών και την αναγνώριση των σχετικών «καλών» πρακτικών
  • Την έρευνα αναγκών από τους εταίρους του σχεδίου για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τη διαφάνεια της άτυπης εκπαίδευσης μέσω του εθελοντισμού
  • Τη δημιουργία ενός πλαισίου προσέγγισης
  • Την αναγνώριση 6 θεματικών πεδίων μάθησης, προκειμένου να αναπτυχθούν κριτήρια για την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα της μάθησης
  • Τη διενέργεια εργαστηρίων
  • Την εφαρμογή του πλαισίου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
  • Την υποστηρικτική εργασία πάνω στη διαδικασία πιστοποίησης