1. Δημιουργία ενός αποταμιευτικού ταμείου,

2. Λειτουργία του ταμείου και

3. Κατασκευή των γραφείων του ταμείου

Το πρόγραμμα στόχευε στην επίτευξη της αυτάρκειας και της οικονομικής ανεξαρτησίας των ιθαγενών, μέσω της εκπαίδευσής τους, της ενασχόλησής τους με τον οικολογικό τουρισμό και με την αξιοποίηση νέων πόρων των τοπικών κοινοτήτων.