Εκπαίδευση ανέργων προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα στόχευε σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, που θα επέτρεπε στην ομάδα στόχου να εμπλουτίσει τα επαγγελματικά της προσόντα, να εκτεθεί στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.