Το πρόγραμμα στόχευε στην προώθηση της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την αύξηση του επιπέδου πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των ομάδων στόχου πάνω σε αναπτυξιακά ζητήματα, ταυτόχρονα με τη διάδοση και προώθηση των πολιτιστικών διαφορών μεταξύ των χωρών.