ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚ ΝΕΟΥ

  1. Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ
  2. Πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο
  3. Πίνακα προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης

Ο Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού παραμένει όπως ανακοινώθηκε στις 10/07/2012.

Λόγω της νέας ανάρτησης των πινάκων, παρατείνεται η προθεσμία άσκησης ενστάσεων (απευθείας στον ΑΣΕΠ) για 3 επιπλέον εργάσιμες ημέρες. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, από αύριο Παρασκευή 13/07/2012 έως  και την Τρίτη στις 17/07/2012.

Πρόσληψη 15 χειροτεχνών στα πλαίσια του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας.

Ειδικότερα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ειδικότητας Κεραμικής-Πηλοπλαστικής ή Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας ή Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής ή Τεχνικός χειροποίητης Κεραμικής ή Τεχνικός παραγωγής Κεραμικής ή Τεχνίτης Ψηφιδωτών ή Τεχνικός χειροποίητου κοσμήματος ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την Τρίτη 05/06/2012 ως και την Πέμπτη 07/06/2012 είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα, ΤΚ.41223.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με την κ. Νακούλα Σοφία στο 2410554026 εσωτ.412 ή στο 2410289076 (καθημερινά από τις 09:00 ως τις 16:00) ή να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες www.anthropomania.gr, www.asep.gr και  www.epanad.gov.gr.

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι κατόπιν υποδείξεως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (όπως είναι ο φορέας μας) δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των προσλήψεων κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο και συνεπώς η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων η οποία είχε ανασταλεί, συνεχίζεται.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από την Τρίτη 05/06/2012 ως και την Πέμπτη 07/06/2012 είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στη διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα, ΤΚ.41223.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με την κ. Νακούλα Σοφία στο 2410554026 εσωτ.412 ή στο 2410289076 (καθημερινά από τις 09:00 ως τις 16:00) ή να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες www.anthropomania.gr, www.asep.gr και  www.epanad.gov.gr.

Κατόπιν υποδείξεως του ΑΣΕΠ, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι από αύριο, Πέμπτη 26/04/12, αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων (η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ήταν αρχικά ορισμένη για το Σάββατο, 28/04/2012) στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας «Ευαισθητοποίηση, συλλογή μεταχειρισμένων ρούχων, υποδημάτων και ανακυκλώσιμων αντικειμένων και λειτουργία εργαστηρίου για την αξιοποίηση τους».
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι σήμερα, 25/04/12, θα μπορούν να την υποβάλουν μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης και για 3 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με την κ. Νακούλα Σοφία  στο 2410289076/ 2410554026 εσωτ.412 (καθημερινά από τις 09:00 ως τις 16:00) ή να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες www.anthropomania.gr, www.asep.gr και  www.epanad.gov.gr.