Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού για την υποστήριξη του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λάρισας» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

Ο συνημμένος πίνακας περιλαμβάνει τον προσληπτέο για τη στελέχωση του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λάρισας» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση από την 09/04/2015 έως  και την 15/04/2015

Τελικός Πίνακας Προσληπτέων

 

Μοριοδότηση για την επαναπροκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για τη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου  για την υποστήριξη του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λάρισας» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

Ο συνημμένος πίνακας περιλαμβάνει τη μοριοδότηση για την επαναπροκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για την υποστήριξη του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στη Λάρισα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Πίνακας Μοριοδότητης

 

Αρ.Πρωτ.: 1621/08-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Επιχορήγηση της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «Ανθρωπομάνια» για δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας

 

Ανακοινώνουμε ότι η Ανθρωπομάνια Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση  προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέρους του υποέργου με τίτλο: Επιχορήγηση της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «Ανθρωπομάνια» για δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας  της Πράξης: «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία» (διακριτικός τίτλος): «Ευ Αειφορείν» Corporate Responsibility and Sustainability ( “CRS”)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ενοικίαση μιας αίθουσας χωρητικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) ατόμων με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πρόσβαση σε ΑμεΑ για την υλοποίηση δώδεκα (12) θεματικών ενοτήτων των τεσσάρων (4) ωρών, έξι (6) θεματικών εργαστηρίων των τεσσάρων (4) ωρών και έξι (6) επιμορφωτικών προγραμμάτων των είκοσι (20) ωρών διάρκειας πέντε (5) ημερών το κάθε ένα. Η ενοικίαση θα πραγματοποιηθεί από 4/5/2015 έως και 17/7/2015.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 10,626€ (πλέον ΦΠΑ 23%), ήτοι 13,800€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε πάροχος κατάρτισης που μπορεί να παρέχει την περιγραφόμενη αίθουσα χωρητικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων, με τον αντίστοιχο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πρόσβαση σε ΑμεΑ.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Αθηναίων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  17 Απριλίου 2015,  ήμερα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στα Γραφεία της Ανθρωπομάνια, στην οδό Φερών 16, 2ος όροφος, 10434, Αθήνα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, στα Γραφεία της Ανθρωπομάνια, Φερών 16, 2ος όροφος, 10434, Αθήνα, τηλ: 210-8838540, fax: 210-8838544. 

Πληροφορίες: κος Κομπογιάννης Βασίλειος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  17/04/2015 & ώρα 14:00μ.μ.

 

Για την Ανθρωπομάνια Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση

 

Πιτσούλης Νικόλαος

Πρόεδρος

 

 

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο «Επιχορήγηση της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» για Δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας» της Πράξης με τίτλο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία», διακριτικό τίτλο «Ευ Αειφορείν» και κωδικό ΟΠΣ 479996 που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Κατηγορία Παρέμβασης «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας», Δράση «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα για την συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές/επιμορφωτές της ομάδας υλοποίησης έργου της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στην εκτέλεση των παρακάτω Δράσεων στο Δήμο της Αθήνας:

 

  • Πληροφόρηση (Δράση 1) που περιλαμβάνει δώδεκα (12) θεματικά εργαστήρια των τεσσάρων (4) ωρών με αντικείμενο την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων ωριαία αποζημίωση τριάντα (30) ευρώ (συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων). 

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30/06/2015 με την εξής ειδικότητα:

·         1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών, που αφορά την υποστήριξη του προγράμματος «Δημιουργία και Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης» του προγράμματος «Δημιουργία Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

103

Διοίκηση

Λάρισα

ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών  

3 μήνες

1