Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ‘’ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ’’

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, συνολικά 11 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την υλοποίηση του προγράμματος του προγράμματος με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υποέργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 

Ειδικότερα:

 • Τόπος υλοποίησης  προγράμματος: Λάρισα
 • Τίτλος προγράμματος: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»
 • Ειδικότητες:

Κοινωνικό Παντοπωλείο

 • 1 άτομο TE διοίκησης επιχειρήσεων
 • 3 άτομα ΔΕ ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό

Τράπεζα Χρόνου

 • 2 άτομα ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου
 • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ οικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς κατεύθυνσης
 • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό

Γραφείο Διαμεσολάβησης

 • 2  άτομα ΠΕ ή ΤΕ με κατεύθυνση στις ανθρωπιστικές επιστήμες

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα γραφεία της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» Παλαιολόγου 19, Λάρισα,  (Πλατεία του ΟΣΕ).

Επίσης, η αναλυτική ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 • στην ιστοσελίδα της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (www.anthropomania.gr)
 • στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ
 • στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα, ΤΚ.41223, απευθύνοντάς την στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (Πληροφορίες καθημερινά από τις 09:00 ως τις 17:00 τηλ. επικοινωνίας 2410232978).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά μετά την τελευταία ανάρτηση του Δικαιούχου) και αρχίζει από 13/11/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»

 • στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση Παλαιολόγου 19, Λάρισα
 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.anthropomania.gr στην ενότητα «Νέα».

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «AΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τους προσληπτέους για τη στελέχωση του Εθνικού Μηχανισμού του Προγράμματος με τίτλο "Δημιουργία και Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης".

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης των υποψήφιων για την στελέχωση του Εθνικού μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τους προσληπτέους για τη στελέχωση του Εθνικού Μηχανισμού του Προγράμματος με τίτλο "Δημιουργία και Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης".

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση από την Δευτέρα 05/11/2012 έως  και την Τετάρτη 07/11/2012.

Την πρόσληψη, συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την υλοποίηση του προγράμματος του προγράμματος με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υποέργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ειδικότερα:

 • Τόπος υλοποίησης  προγράμματος: Λάρισα και Αθήνα
 • Τίτλος προγράμματος: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
 • Ειδικότητες:
  • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Υπεύθυνου έργου,
  • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Λογιστικής Υποστήριξης,
  • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών,
  • 1 άτομο  ΠΕ ή ΤΕ πληροφορικός ή συναφούς αντικειμένου,
  • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Υπεύθυνο Μοντάζ και Παραγωγής Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων,
  • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Δημοσίων σχέσεων, Media ή συναφούς αντικειμένου,
  • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό
  • 2 άτομα ΤΕ ή ΔΕ Τηλεφωνητές/τριες

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Δικαιούχου Παλαιολόγου 19, Λάρισα,  (Πλατεία του ΟΣΕ). Επίσης, η αναλυτική ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 • στην ιστοσελίδα της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (www.anthropomania.gr)
 • στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
 • στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι έως 30 ετών.
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα, ΤΚ.41223, απευθύνοντάς την στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (Πληροφορίες καθημερινά από τις 09:00 ως τις 17:00 τηλ. επικοινωνίας 2410232978).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά μετά την τελευταία ανάρτηση του Δικαιούχου) και αρχίζει από 18/09/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»:

 • στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση Παλαιολόγου 19, Λάρισα
 • στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.anthropomania.gr στην ενότητα «Νέα».

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «AΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»

Για δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Αίτηση συμμετοχής