Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2015
Write on Τετάρτη, 08 Απρίλιος 2015 Κατηγορία Νέα

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο «Επιχορήγηση της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» για Δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας» της Πράξης με τίτλο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία», διακριτικό τίτλο «Ευ Αειφορείν» και κωδικό ΟΠΣ 479996 που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Κατηγορία Παρέμβασης «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας», Δράση «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης έργου με φυσικά πρόσωπα για την συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές/επιμορφωτές της ομάδας υλοποίησης έργου της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στην εκτέλεση των παρακάτω Δράσεων στο Δήμο της Αθήνας:

 

  • Πληροφόρηση (Δράση 1) που περιλαμβάνει δώδεκα (12) θεματικά εργαστήρια των τεσσάρων (4) ωρών με αντικείμενο την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων ωριαία αποζημίωση τριάντα (30) ευρώ (συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων).