Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δεκέμβριος 2014
Write on Τρίτη, 30 Δεκέμβριος 2014 Κατηγορία Νέα

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30/06/2015 με την εξής ειδικότητα:

 • 1 άτομο ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, που αφορά την υποστήριξη του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λάρισας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Διοικητικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Λάρισα

TE διοίκησης επιχειρήσεων

5,5 μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

·Πτυχίο ΤΕΙ στη Διοίκηση επιχειρήσεων ή συναφές πτυχίο

·Επικοινωνιακά προσόντα

·Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ 

·Εμπειρία και συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα

·Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)ή (Γ1/C1)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας 
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ 
 • Ηλικίας έως 30 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (Επικυρωμένα αντίγραφα) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα, ΤΚ 41223, απευθύνοντας την στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (5ος όροφος, πληροφορίες καθημερινά από τις 9:00 ως τις 17:00 τηλ. επικοινωνίας 2410232978)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

1. ΓΕΝΙΚΑ:

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
 • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για τις θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ) 
 • Η εθελοντική εμπειρία σε ενέργειες συναφούς αντικειμένου αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για τις θέσεις απασχόλησης, υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ) 

 

Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»: 

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.  
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2014, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013, προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.

 

Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»: 

 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2014, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013  ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

 

Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:

 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) έως 14/01/2015.

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»

 

Write on Τετάρτη, 24 Δεκέμβριος 2014 Κατηγορία Νέα

1616Α/29-12-2014

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο «Επιχορήγηση της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» για Δράσεις Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας» της Πράξης με τίτλο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία», διακριτικό τίτλο «Ευ Αειφορείν» και κωδικό ΟΠΣ 479996 που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Κατηγορία Παρέμβασης «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας», Δράση «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Επιχειρήσεις» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας και έως δέκα (10) μήνες με οκτώ (8) φυσικά πρόσωπα για την συμμετοχή τους ως μέλη της ομάδας υλοποίησης έργου της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στην εκτέλεση των Δράσεων:

 • Πληροφόρηση – Ομαδική και εξατομικευμένη Συμβουλευτική – Υποστήριξη (Δράση 3 Πράξης)
 • Επιμόρφωση (Δράση 4 Πράξης)
 • Πιλοτική εφαρμογή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) (Δράση 6 Πράξης).

Πιο συγκεκριμένα, τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν θα στελεχώσουν τις ακόλουθες θέσεις της ομάδας υλοποίησης του έργου:

 1. Υπεύθυνος Δράσεων / Υποέργου (1 θέση)
 2. Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Δράσεων (1 θέση)
 3. Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης Δράσεων (1 θέση)
 4. Στέλεχος Εκτέλεσης Προγράμματος Πιλοτικών Εφαρμογών (1 θέση)
 5. Στέλεχος Επικοινωνίας και Σχεδιασμού Έντυπου Υλικού (1 θέση)
 6. Εξειδικευμένο Στέλεχος / Εμπειρογνώμων (3 θέσεις).

 

Περιγραφή Θέσεων Ομάδας Υλοποίησης Έργου

1. Υπεύθυνος Δράσεων / Υποέργου

Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Δράσεων / Υποέργου που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Προγραμματισμός και επίβλεψη εργασιών, συντονισμός και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των δράσεων του έργου.
 • Συντονισμός και υλοποίηση του προγράμματος δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) για τη διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων του δήμου στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.
 • Συντονισμός και υλοποίηση του προγράμματος δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) για τη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών, Κοινωνικών η Διοικητικών Σπουδών.
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2).
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο σχεδιασμό, συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων και έργων.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

 

2. Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης Δράσεων

Ειδικότερα, το Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης θα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του έργου και θα παρέχει υποστήριξη σε διοικητικά θέματα και θέματα υποστήριξης εκτέλεσης εργασιών όλων των Δράσεων του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2).
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο.

 

3. Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης Δράσεων

Ειδικότερα, το Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης θα συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του έργου και θα παρέχει υποστήριξη τεχνικών θεμάτων κατά την εκτέλεση εργασιών όλων των Δράσεων του έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΤΕΙ.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2)
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
 • Επαγγελματική εμπειρία  τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο.

 

4. Στέλεχος Εκτέλεσης Προγράμματος Πιλοτικών Εφαρμογών

Ειδικότερα, το Στέλεχος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Πιλοτικών Εφαρμογών θα συμμετέχει υποστηρικτικά στη Δράση 6 και πιο συγκεκριμένα στην εκτέλεση προγράμματος πιλοτικής εφαρμογής ΕΚΕ στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και στην εκτέλεση προγράμματος δράσης πιλοτικής εφαρμογής ΕΚΕ στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε οποιαδήποτε οργανωμένη θέση εργασίας.

 

5. Στέλεχος Επικοινωνίας και Σχεδιασμού Έντυπου Υλικού

Ειδικότερα, το Στέλεχος Επικοινωνίας και Σχεδιασμού Έντυπου Υλικού θα είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική σχεδίαση του έντυπου υλικού, μακετών, φυλλαδίων καθώς και για την εικαστική επιμέλεια της παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και της ιστοσελίδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ συναφές με το αντικείμενο.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2).
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο.

 

6. Εξειδικευμένο Στέλεχος / Εμπειρογνώμων

Ειδικότερα, τα Εξειδικευμένα Στελέχη / Εμπειρογνώμονες θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης θεματικών εργαστηρίων (workshops), επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και δράσεων των πιλοτικών εφαρμογών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα διοίκησης.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 • Τουλάχιστον δέκα (10) έτη εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

 

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την «αίτηση συμμετοχής» και να την υποβάλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, απευθύνοντάς την στην «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στα γραφεία του Δικαιούχου στις ακόλουθες διευθύνσεις: 

 • Παλαιολόγου 19, Λάρισα, ΤΚ 41223 502 (5ος όροφος)
 • Φερών 16, 10434 Αθήνα (3ος όροφος).

 

Πληροφορίες καθημερινά από τις 09:00 ως τις 17:00. Τηλ. επικοινωνίας: 2410 232978

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12/01/2015.

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

 

 

Write on Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2014 Κατηγορία Νέα

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ‘’ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ’’

 

Ανακοινώνει

την επαναπροκήρυξη θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι τις 30/06/2015 με την εξής ειδικότητα:

 • 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό, που αφορά την υποστήριξη του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λάρισας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

106

 

·    Τράπεζα Χρόνου

Λάρισα

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό

6 μήνες

   1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

106

·Πτυχίο  ή  δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής  ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

·Άδεια   άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού

·Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

·Πιστοποιημένη Γνώση   χειρισμού Η/Υ 

·Εμπειρία και συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντισμού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα

·Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)ή (Γ1/C1)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας 
 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ 
 • Ηλικίας έως 30 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (Επικυρωμένα αντίγραφα) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα, ΤΚ 41223, απευθύνοντας την στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (5ος όροφος, πληροφορίες καθημερινά από τις 9:00 ως τις 17:00 τηλ. επικοινωνίας 2410232978)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

1.  ΓΕΝΙΚΑ:

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
 • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

2.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για τις θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ) 
 • Η εθελοντική εμπειρία σε ενέργειες συναφούς αντικειμένου αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για τις θέσεις απασχόλησης, υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ) 

Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»: 

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 • Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.  
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2014, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013, προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.

 

Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»: 

 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2014, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013  ή
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:

 • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) έως 05/01/2015.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «AΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής εδώ

Write on Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2014 Κατηγορία Νέα

Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού για την υποστήριξη του προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στη Λάρισα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013

Ο συνημμένος πίνακας περιλαμβάνει τον προσληπτέο για τη στελέχωση του προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στη Λάρισα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση από την Δευτέρα 22/12/2014 έως  και την Τετάρτη 24/12/2014.

Τελικός Πίνακας Προσληπτέων

Write on Δευτέρα, 22 Δεκέμβριος 2014 Κατηγορία Νέα

Μοριοδότηση για την επαναπροκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για την υποστήριξη του προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στη Λάρισα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 

Ο συνημμένος πίνακας περιλαμβάνει τη μοριοδότηση για την επαναπροκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για την υποστήριξη του προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» στη Λάρισα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Πίνακας Μοριοδότησης